กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้