การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  ครั้งที่ 5/2560 สำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยรอบพิจารณาครั้งที่ 5/2560 เปิดรับถึงภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทาง http://cmurec.in.cmu.ac.th/