นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่สนใจเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละชั้นปี ในเฟสบุคส์ของ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายประสานงานราชการทหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม link
https://www.facebook.com/MilitaryDepartmentsCMU/?fref=ts