กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships โดยรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้