สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้