กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Research Methods in Social Science ณ National Cheng Kung University  โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้