กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้