ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้