ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยบริหารงานวิจัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การใช้โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 1,200 บาท  โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางออนไลน์  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้