กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย  ร่วมเสนอผลงานได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้