สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561  ประเภททุนปริญญาตรี และทุนนักศึกษาวิจัย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้