กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ UMAP Summer Program 2017  :  Door to Japan - History and Presence of Japanese Culture, Society and the  Environment  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-27 สิงหาคม 2560 ณ Toyo University และ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น  โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป