กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วม Kyoto Startup Summer School, KIT, Japan  ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 - 8 กันยายน 2560  ณ  Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้