กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Application Instructions for UMAP Program C 2017  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Super Short-term Program  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
ผู้สนใจทราบต่อไป  สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560  และ/หรือ 29 พฤษภาคม 2560  เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป