บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน"  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้