ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุน NSTDA Chair Professor, ทุนนักวิจัยแกนนำ (สวทช.)  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้