งานบริหารงานวิจัย คณะสังคมศาสตร์ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของกองทุน Newton Fund  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Holiday Inn Chiangmai โดยในงานนี้ทางกองทุนจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนที่อังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาโครงการ มาให้ความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้