กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2017  ในวันที่ 4-12 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  โดยมีกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้