คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์   ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การบริหารสู่วิถีการพัฒนาสังคมอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน" ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้