คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้