สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ University College of Dublin ณ  สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้