กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Kwassui Women's University  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fall Semester 2017 - Kwassui Women's University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่  22 พฤษภาคม  2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป