กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง 2017 Fall-National Dong Hwa University, Taiwan รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป