คณะสังคมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ที่
URL http://sis.cmu.ac.th/cmusis
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ผ่านสมาร์ทโฟน/แท็ปเลตเพื่อความสะดวกในการประเมิน