สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยเบื้องต้น พัฒนาการของแนวคิด และกรณีศึกษาเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 90 คน