ตามที่ คณะสังคมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร คณะสังคมศาสตร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร คณะสังคมศาสตร์  นั้น
 
               บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากประเภทอาหารและความเหมาะสมของสถานที่
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมานี้