ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาสังคมศาสตร์ (สังคมวิทยาสุขภาพและการแพทย์) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559