ด้วยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก" โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า "Tobacco-a threat to development"
ในโอกาสดังกล่าวมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงขอเชิญสถานศึกษาร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกโดยร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น "บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึง สุขภาพ และสุภาวะของประชาชน