กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ / ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ International Republican Institute จัดงานสัมมนา “ผู้หญิงกับโอกาส: บทบาทของคนธรรมดาในการพัฒนาสังคม” ในวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่