คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้