ด้วย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (CMUREC)  แจ้งเรื่อง การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (รอบพิจารณาที่ 4) ปิดรับภายในวันที่ 12 เมษายน 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้