ตามที่  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร คณะสังคมศาสตร์ เพื่อทำการจำหน่ายอาหาร สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป นั้น
บัดนี้  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เช่าพื้นที่ฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้