รายละเอียดตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้
http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/1000000252-1.pdf