คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก  บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-


download -> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/Application form