คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560   เวลา 10.30 - 12.00 น.   ณ บริเวณห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขอขมา ขอพร และแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส ตลอดจนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย