ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเลขที่ E๒๑๐๐๔๙ ภาควิชาภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่า […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ E๒๑๐๐๔๙ ภาควิชาภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก […]

Read More

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

เอกสารประกอบ ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ […]

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210041 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบ […]

Read More

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเลขที่ E210049 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่ […]

Read More

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณ […]

Read More

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

คลิก ! ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210041

คลิก ! ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง […]

Read More

การอบรมเรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2561”

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะส […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัว อดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ พร้อมด้วย ผู้บร […]

Read More
X