ต้อนรับผู้แทนจาก National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน นำโดย Prof. Shu-Man Pan, Dean, College of International Studies and Social Sciences, The Graduate Institute of Social Work ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะสังคมศาสตร์ และร่วมหารือถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องSubaltern ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X