รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ระดับปริญญาโท

(1)  สอบข้อเขียน วันที่ 6 มีนาคม 2562 

     –  เวลา 09.00-12.00 น. วิชาแนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     – เวลา 13.00-16.00 น. วิชาแนวคิดและประเด็นในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

(2)  สอบสัมภาษณ์ (ทุกคน)  วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

– ระดับปริญญาเอก

(1) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 น.

สถานที่สอบ : ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X