รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(เลือกแขนงวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์/ แขนงวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์/ แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ)

สอบข้อเขียน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น.

ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น

X