เข้าสู่ระบบโดยใช้ CMU MIS ACCOUNT
ระบบ CMU OAuth สามารถใช้ CMU IT ACCOUNT เพื่อเข้าถึง ทุก Application ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ONE IT ACCOUNT TO ALL CMU SERVICES)
** ใช้ CMU E-Mail และ Password เดียวกันกับระบบ CMU MIS **

Existing Users Log In
Single Sign On
   

X