ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีสาธารณะ “ขับ-เคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน(RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาพลเมืองรักเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ Konrad Adenauer ได้จัดเวทีสาธารณะ ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ของภาคประชาสังคมและการสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและกลไกในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1. จัดการตนเองและการกระจายอำนาจ
                   2. การศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
                   3. สุขภาวะและสวัสดิการ
                   4. พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ
                   5. การขนส่งสาธารณะ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วม ในด้านนโยบายการพัฒนาเมืองและการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน/ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ rcsd@cmu.ac.th

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X