การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ โปรดศึกษากำหนดการรับสมัครตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

 

ใส่ความเห็น

X