โครงการ Summer School 2019 ณ Ho Chi Minh Open University (HCMC OU)

งานบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer School และ Field Trips 2019 ภายใต้โครงการ KNOTS ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-30 มีนาคม 2562 ณ Ho Chi Minh Open University (HCMC OU) ประเทศเวียดนาม สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

2.มีความสนใจหรือกำลังทำงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การอพยพย้ายถิ่นและความไม่เท่าเทียมในสังคม

3.มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตลอดโครงการ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารระหว่างกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร พร้อมรายละเอียด ไปยังศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางอีเมล rcsd@cmu.ac.th ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
เอกสาร : Summer School และ Field Trips 2019 ภายใต้โครงการ KNOTS

ใส่ความเห็น

X