บรรยายพิเศษ เรื่อง Deep Diving into Memories of Suffering in China: A Personal Perspective

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กพ. 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Deep Diving into Memories of Suffering in China: A Personal Perspective โดย Prof. Jing Jun ผู้อำนวยการ Center for Research on Public Health และ อาจารย์สาขา Medical Anthropology แห่ง Tsinghua University กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้เขียนหนังสือ “The Temple of Memories: History, Power, and Morality in a Chinese Village (Stanford University Press, 1996) ณ ห้อง Subaltern อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มช โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) ของคณะสังคมศาสตร์ ในการรับฟังบรรยาย และร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X