หมวดหมู่: ข่าวและกิจกรรมเด่น

พิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอั […]

Read More

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ เข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสิษฎ์ นาสี ที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561

นายพิสิษฎ์  นาสี   ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก  ประจำป […]

Read More

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลการนำเสนอทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ เจ้า […]

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ‘ระดับดีมาก’

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรางวัลสภาวิ […]

Read More

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับ 5 รางวัลจากการนำเสนอทางวิชาการแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ […]

Read More

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม “2018 Southeast-Asia Education and Humanity Deans’ Forum”

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศา […]

Read More
X