หมวดหมู่: ข่าวนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษากระบวนวิชา 152241 เข้าเยี่ยมชมมัสยิดอัตตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30-16 […]

Read More

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการใช้แผนที่บนอินเตอร์เน็ต ให้กับนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทแกร็บแท็ […]

Read More
X