หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ เข้าร่วมประชุมคู่เทียบส่วนตลาดการศึกษาและการวิจัย กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.30 น. หลัก […]

Read More

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่าย […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในการทำงานประจำด้วยกระบวนการจัดการความรู้

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การส […]

Read More
X