หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดให้กับสถาบันการศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศ […]

Read More

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ เข้าร่วมประชุมคู่เทียบส่วนตลาดการศึกษาและการวิจัย กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.30 น. หลัก […]

Read More

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่าย […]

Read More
X