หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

การอบรมเรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2561”

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะส […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัว อดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ พร้อมด้วย ผู้บร […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ผู้บริหาร และคณาจา […]

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดให้กับสถาบันการศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศ […]

Read More
X