Call for Japanese Business Internship Program

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Call for Japanese Business Internship Program ณ University of Ryukyus (UR) ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม 59,000 เยน ค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง โดย UR จะจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ และนักศึกษาจะได้รับทุน JASSO จำนวน 160,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

X