การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2562 (7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)

มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2562 (7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://buuconference.buu.ac.th
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดศึกษากำหนดการรับสมัครตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2562 (7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)

ใส่ความเห็น

X